Verklaring opgesteld door Rick Dillema, van toepassing vanaf 1 juli 2012, jaarlijks op peildatum 1 juli bijgewerkt naar de laatste actuele ontwikkelingen.

Westerveld hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met medewerkers als het kapitaal van de organisatie, alsook aan het leveren van hoogwaardige dienstverlening zoals de opdrachtgever is beloofd. We waren dan ook één van de eersten die de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekenden. Waarmee we kiezen voor een open en transparante werkwijze in de invulling van goed werkgeverschap en verantwoord opdrachtnemerschap. 

Omdat de strijd voor een gezonde schoonmaakbranche verder gaat dan een handtekening, publiceerde Westerveld op 5 oktober 2012 een zelfverklaring. Met deze zelfverklaring laten we zien dat we de Code serieus nemen en volledig toepassen. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze opdrachtgevers en relaties voor goede en gezonde marktverhoudingen door hen hierin te onderwijzen én – waar relevant – op aan te spreken.

Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar te werk te gaan, geeft Westerveld in 2016 concreet invulling aan de code. Waar bij het overleg met de opdrachtgever dit jaar centraal staat. Tijdens de kwartaaloverleggen bij onze opdrachtgevers in Q3 2016 staat dit opgenomen als agendapunt. Hier in bepalen wij gezamenlijk hoe hier invulling aan te geven.

1. Communicatie

 • Westerveld maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever over verwachtingen en zorgvuldig handelen bij contractovername. Dit doen we met heldere communicatie en transparantie naar medewerkers en de opdrachtgever in het voortraject (offerte).
 • Bij iedere contractovername informeert Westerveld samen met de opdrachtgever de schoonmaakmedewerkers over de contractwissel en de hiermee gepaard gaande veranderingen voor de medewerker. We informeren medewerkers altijd voorafgaand aan de opstart.
 • Westerveld stelt medewerkers in de gelegenheid om vragen te kunnen stellen over de overname, cao-bepalingen in het algemeen en de contractovername in het bijzonder. Westerveld beantwoordt binnen 24 uur vragen van schoonmakers over arbeidsomstandigheden, veranderingen door contractwissel, cao-bepalingen.
 • Westerveld schrijft nooit in op opdrachten die gunnen op basis van de laagste prijs. Indien de opdrachtgever hiernaar vraagt, informeert Westerveld de opdrachtgever per brief over de reden om niet in te schrijven met verwijzing naar de code.
 • Westerveld informeert zelfstandig actief elke (nieuwe) opdrachtgever over de aanleiding en inhoud van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, en moedigt de opdrachtgever aan de code te ondertekenen en uit te dragen.
 • Westerveld publiceert vier keer per jaar personeelsblad De Westervelder. Alle medewerkers ontvangen het personeelsblad op hun huisadres. De Westervelder bericht over ontwikkelingen in de organisatie, P&O-zaken en nieuws uit de branche. Het blad heeft tot doel collega’s te informeren, enthousiasmeren en te betrekken. Het blad wordt ook bijgevoegd bij (onderhandse) offertes.
 • Indirecte collega’s worden op de hoogte gehouden via Yammer. Nieuws uit de organisatie, branchefeitjes of leuke weetjes worden op dit platform gedeeld met indirecten en van daaruit weer met de werkvloer.

 

 1. Sociaal beleid

  Westerveld hanteert en implementeert een verantwoord sociaal beleid, in het bijzonder (niet discriminatoir) ten aanzien van werving, selectie, introductie, aanstelling, functie en schalen van werknemers. Met aandacht voor vakinhoudelijke kwaliteit, karakter, een hanteerbare span of control, en respectvolle bejegening.
 • Westerveld maakt zich sterk voor een gezonde werkdruk:
  • Marktconform uurtarief;
  • Reële prestatienormen;
  • Een goede vervangingsregeling (flexpool) bij ziekte en/of verlof, zodat normale voortgang geborgd is;
  • Snelle anticipatie op wijzigingen op uw locatie en/of het schoonmaakprogramma door ons contractbeheerssysteem;
  • Een goede planning (jaarlijks) van periodieke werkzaamheden;
  • Mobiel team voor periodiek vloeronderhoud, bevoorraden van werkkasten;
  • Toetsing van de werkdruk via www.schoonmaakwerkdruk.nl.
 • Westerveld voert jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit onder schoonmakers, en maakt op basis van de uitkomsten een actieplan ter verbetering.
 • Westerveld hanteert een marktconform uurtarief wat recht doet aan een normale realisatie van uitvoering van de werkzaamheden.
 • Westerveld bewaakt continu haar warme, collegiale bedrijfscultuur:
  • Medewerkers in het zonnetje (personeelsblad);
  • Viering verjaardagen;
  • Viering jubilarissen (12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar);
  • Team dat goed scoort in KTO of kwaliteitsmeting trakteren op gebak;
  • Onverwachte kleine attenties bij evenementen of zomervakantie: Dopper-bidon, vlieger, Powerbank;
  • Schuldhulpverlening.
 • Westervelders werken met ergonomisch verantwoorde middelen en materialen en in representatieve, functionele bedrijfskleding.
 • Afwisseling/verbreding van taken; daar waar mogelijk minder zware taken voor oudere medewerkers
 • Jaarlijkse POP gesprekken met (schoonmaak)medewerkers.
 1. Opleidingen
 • Westerveld stimuleert opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. We geven prioriteit aan de basisopleiding voor het vak, opleiding Nederlandse taal en veiligheidstraining.
 • Westerveld biedt alle medewerkers binnen drie weken vanaf de opstart na contractovername een eerste deel van de basisopleiding aan in de zogenaamde ‘basisinstructie’. Hiermee geeft Westerveld voortijdig concrete invulling aan een deelopleiding van de verplichte basisopleiding schoonmaak zoals opgenomen in de cao die geldt voor elke schoonmaker, binnen 1 jaar na indiensttreding.
 • Westerveld combineert klassikale opleidingen met doorlopende training-on-the-job.
 • Leidinggevenden van Westerveld geven coachend leiding. Zij zijn hiervoor opgeleid.
 • Westerveld rapporteert eens per 3 maanden het aantal opgeleide medewerkers in een rapportage die in het managementteam van Westerveld wordt besproken, en aan de opdrachtgever wordt overlegd.
 • Westerveld overhandigt alle schoonmaakmedewerkers die geslaagd zijn voor de Basisopleiding schoonmaak hun eigen set visitekaartjes. Onze professionals zijn immers onze visitekaartjes.
 • Externe docenten verzorgen de opleidingen voor de schoonmakers. In de toekomst leiden onze eigen districtmanager en rayonleider de medewerkers op. Zo zet Westerveld volleerde vakmensen binnen de eigen organisatie in om het vakmanschap over te dragen aan nieuwe medewerkers.

Naast bovengenoemde inspanningen houdt Westerveld zich vanzelfsprekend aan alle gangbare bepalingen zoals vastgelegd in de CAO en de code, beiden onderdeel van het – door ons in bezit zijnde - OSB-keurmerk. Denk aan naleving geldende wet- en regelgeving, aansluiting bij erkende werkgeversverenigingen, zoals OSB, duidelijke schriftelijke vastlegging van afspraken met opdrachtgevers, werknemers en andere belanghebbenden, toepassing van een gezondheids- en veiligheidsbeleid, transparantie in offertes en het bevorderen van een goede medezeggenschap binnen de organisatie. 

4. Resultaten


Communicatie

 • Indien een schoonmaakcontract op laagste prijs wordt aanbesteed doet Westerveld hier niet aan mee. In 2015 hebben wij de aanvragen uit de markt op deze wijze gewogen en afgewezen.
 • Onze afdeling commercie en operatie stelt prospects/klanten op de hoogte van de code en maakt deze bespreekbaar.  


Sociaal Beleid

 • Met medewerkers boven de 55 jaar wiens takenpakket te zwaar werd voerden we gesprekken om, daar waar het kan, de taken anders in te richten  om op deze wijze rekening te houden met de werkdruk voor ouderen.
 • In 2015 bestond Westerveld 70 jaar, dit is groots gevierd met alle collega’s en hun gezinnen in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.


Opleidingen

 • Binnen Westerveld zijn twee leidinggevenden inmiddels opgeleid tot docent basisopleiding schoonmaak. In het najaar van 2016 wordt de derde opgeleid. Daar naast volgen alle leidinggevenden en backofficemedewerkers van Westerveld de basisopleiding schoonmaak. Immers, om iemand iets te leren moet je het zelf ook kunnen en snappen.  Alle backoffice medewerkers zijn in het najaar van 2015 geslaagd voor de basisopleiding algemene schoonmaak.
 • In elk kwartaal worden er per geografisch gebied groepen samengesteld die de basisopleiding schoonmaak volgen. Het slagingspercentage ligt op 95%.  

 
Algemeen directeur
Aldus getekend, 1 juli 2016

 
H.H.J. Dillema
Algemeen directeur

Deel dit artikel: