KAM beleidsverklaring

Westerveld heeft betrekking op goede schoonmaak. Dat begint bij een beroepsopleiding, de juiste begeleiding op de werkvloer en het nakomen van afspraken. De uitgangspunten voor dit beleid zijn gebaseerd op de vijf zekerheden van Westerveld:

- De beste schoonmakers
- De beste schoonmaakkwaliteit
- De beste condities
- De beste schoonmaakmiddelen
- De beste bereikbaarheid

Om de kwaliteit van de dienstverlening te ondergaan, te zorgen voor de goede arbeidsomstandigheden en zorg voor het milieu, is er beleid gemaakt van kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM). Westerveld streeft naar continue verbetering van deze aspecten. Het KAM beleid is ingedeeld in een gecertificeerd systeem dat voldoet aan de normen ISO 9001, ISO 14001 en VCA* en tevens voldoet aan de eisen van het OSB-keurmerk en de NEN 4400-1.

De impact op het milieu wordt mede bepaald door keuzes van de opdrachtgever. Indien van toepassing zal Westerveld wijzen op duurzame opties / alternatieven.

Uitgangspunten voor het KAM beleid zijn:
1. Inzetten op kwaliteit, klanttevredenheid en continuïteit door:
- Het actief monitoren van klanttevredenheid en inspelen op verbetermogelijkheden
- Het minimaliseren van opzeggingen op grond van kwaliteit middels inzet van bekwame medewerkers, heldere communicatie met de klant, controle van werkzaamheden en pro-actief reageren op vragen en opmerkingen.
2. Voorkomen van (bijna) ongevallen met of zonder persoonlijk letsel, schade, milieu-vervuiling en/of andere VGM incidenten.
3. Binnen de te organiseren arbeid zal er in de keuze van werkmethoden en technieken worden gestreefd naar een zo veilig mogelijke werkomgeving. Hierbij staat de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en derden centraal.
4. Wij onderkennen en minimaliseren zoveel mogelijk de milieubelasting en milieurisico's van de door Westerveld te verrichten werkzaamheden.
5. Westerveld zal de verplichting aangaan om te voldoen aan de diverse vereisten (wettelijk en vrijwillig)
6. De complianceverplichtingen zijn geïnventariseerd, er wordt tenminste 1x per jaar geëvalueerd of Westerveld aan deze verplichtingen voldoet.
7. Eigen milieuprestaties worden in kaart gebracht en gemonitord.
8. Wij onderhouden een open communicatie met betrekking tot milieuzaken, zowel intern als extern.
9. Wij zullen ervoor zorgen dat al onze medewerkers een op kwaliteit, veiligheid en milieuzorg, toegespitste opleiding en leren krijgen hen op het belang van deze aspecten binnen de organisatie. Door dit voortdurend onder de aandacht te brengen bereikt schoonmaakbedrijf Westerveld een integratie en van milieuzorg in haar totale bedrijfsvoering.
10. Wij herzien - waar nodig - één maal per drie jaar deze beleidsverklaring.
11. Wij beoordelen ons KAM managementsysteem op en uitvoeren waar nodig door.
12. Wij verwachten zonder meer van al onze medewerkers ondersteuning en samenwerking aan boven genoemd beleid. Wij publiceren deze verklaring op de website.

Hilversum, 01 juni 2021

Rick Dillema
Algemeen Directeur

Tilleman 2019 03 28 08979 Small